Algemene voorwaarden

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons per geschrift bekrachtigd worden alle verkopen beschouwd te zijn onder de clausules en algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kortemark ingeval bij de bestelling overeengekomen wordt dat de levering zal geschieden tegen rembours t.t.z onmiddellijke betaling in contanten aan de vervoerder zullen alle kosten en gevolgen die uit een gebeurlijke niet-betaling voortvloeien (oorspronkelijke vervoerskosten, kosten van voorlopige bewaarneming, door de vervoerder enz.) ten laste vallen van de klant.
2. De goederen verzonden per spoor of vreemd vervoer reizen steeds zelfs al was het franco op risico en verantwoordelijkheid van de koper. De goederen afgenomen in onze werkhuizen of door onze zorgen thuis besteld, moeten onmiddellijk nagezien worden. Latere klacht hieromtrent wordt niet meer aanvaard.
3. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen worden genomen.
4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige dienende reden wordt het schuldsaldo na vruchteloze aanmaning vermeerderd met 12% met een minimum van €123,95 en een maximum van €1.859,20 als conventionele forfaitaire schadevergoeding en begint daarenboven van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele verwijlsrente te lopen aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3% per jaar tot aan de volledige effectieve betaling dit alles zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De voormelde bedragen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere gerechts- en uitvoeringskosten onverminderd het hierna bepaalde. Indien toegestaan wordt af te betalen in termijnen of indien wissels worden aanvaard wordt het nog openstaande saldo verhoogd met de rente en het schadebeding van rechtswege volledig opeisbaar van zodra één termijn niet is voldaan of één wissel werd geprotesteerd. Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de reeds vervallen rente ( art. 1254 in fine B.W.).
5. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die op voor- en keerzijde van dit document voorkomen.
6. Bij goedkeuring van de offerte dient er een voorschot betaald te worden van 25% van het totaalbedrag van de offerte. Voor het starten van de werken wordt er een tweede voorschot opgemaakt van 30% van het offertebedrag. Het resterende openstaande bedrag wordt dan in schijven opgemaakt naargelang het werk die geleverd is.
7. Iedere bestelling aan onze vertegenwoordigers of agenten overgemaakt, is enkel geldig onder voorbehoud van onze aanvaarding.
8. Wij behouden ons het recht voor ook gedurende de uitvoering der bestellingen. Betaling van een voorschot en/of waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te verbreken. Uit hoofde van dergelijke verkoop weigering is de verkoper in geen geval schadeloosstelling verschuldigd.
9. In afwijking van art. 1583 B.W. en zoals overeengekomen op het ogenblik van de levering blijft de verkoper eigenaar van de aan de koper reeds geleverde doch nog niet volledige en effectief betaalde goederen. In geval van gedeeltelijke leveringen en indien voor deze leveringen afzonderlijke betalingen worden toegestaan blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige en effectieve betaling van de totaliteit van de bestelling. Bij eventuele verkoop van de geleverde doch nog niet volledige en effectief betaalde goederen door de koper aan een derde zal de koper zich schuldig maken aan misbruik van vertrouwen ( art. 491 Strafwetboek). Het risico gaat evenwel reeds over op de koper van zodra de levering heeft plaatsgehad. Bij eenvoudig overschrijven van de factuurvervaldag zonder volledige vereffening behoudt de verkopen zich het recht voor zich zondig te beroepen op de van rechtswege en onherroepelijke ontbinding van de overeenkomst in het voordeel van de verkoper die zijn goederen zal kunnen terugnemen en tevens recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.
10. Behoudens eigenhandig door de verkoper uitdrukkelijk geschreven en afzonderlijk ondertekende verbintenis heeft de vermelde leveringstermijn slechts de waarde van een betrekkelijke aanwijzing en het overschrijden ervan is geen reden tot verbreking van de bestelling door de koper en verleent geen recht op schadeloosstelling aan de koper.
11. In afwijking van artikel 1643 B.W. staat de verkoper enkel in voor verborgen gebreken wanneer hij ervan kennis had: die kennis wordt niet vermoed zij moet door de koper worden bewezen.
12. Bij gebeurlijke gerechtelijke betwistingen of invordering aangaande de verkoop die het voorwerp uitmaakt van deze voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende en het vredegerecht van Torhout bevoegd of elke rechtbank naar onze keuze.